Elektronický úradný preklad

 

Dobrý deň

 

Som súdnym prekladateľom a tlmočníkom per jazyk arabský zapísaný v zoznam znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ktoré vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, ev. č. prekladateľa: 970798, ev. č. tlmočníka: 950262 z roku 1994

 

Chcel by som Vám touto cestou dať vedieť, že od 12.06.2020 som získal mandátny certifikát s časovou pečiatkou  na vykonávanie elektronických úradných prekladov so zaručeným elektronickým podpisom.

 

To znamená, že v bežných prípadoch a hlavne v naliehavých prípadoch môžete mi poslať doklad, ktorý sa má prekladať zo slovenského jazyka do arabského alebo naopak len na email mohamed@mohamed.sk a následne v krátkom čase Vám pošlem elektronicky podpísaný úradný preklad na vašu emailovú adresu v podobe podpisového kontajnera ASiC (.asice). Elektronický úradný preklad môžete pre bežné použitie vytlačiť aj u seba v kancelárii alebo doma, ale ak ho chcete tlačenú verziu prekladu použitý na právne účely môžete ho získať na pošte (pracoviská IOMO), u notára či u advokáta za mierny poplatok, Stačí priniesť elektronicky podpísaný úradný preklad na poštu na USB kľúč. Postup je rovnaký, ako pri zaručenej konverzii akéhokoľvek iného dokumentu, napríklad výpisu z obchodného registra, výpis listu vlastníctva, alebo výpis z registra trestov.

 

Bodaj by sa to všetko dalo vybaviť elektronicky – svet by bol gombička 😉

 

Prečo by ste mali dať prednosť elektronickému úradnému prekladu pred tlačenou verziou?

 

1.       Úspora času a nákladov pri komunikácii s prekladateľom

 

2.       Nie je potrebné poštou doručovať originály a čakať na preklad v listinnej forme

 

3.       Rýchlosť doručenia prekladu  po vyhotovení do svojho počítača

 

4.       Jednoduchá a lacnejšia archivácia bez potreby duplikátov alebo overovania ich kópií

 

5.       Ekologické hľadisko, kde sa  obmedzí spotreba papiera najmä v prípade dlhých dokumentov či potreby viacerých kópií prekladu.

 

6.       Prístup k prekladu z rôznych miest a zariadení.

 

 

Vybavovanie úradných prekladov je niekedy beh na dlhú trať, kde treba získať originálne dokumenty alebo ich overené kópie a poslať ich a poštovú adresu prekladateľa poštou alebo kuriérom a v naliehavých prípadoch netrpezlivo čakať na doručenie prekladu.

 
 
 

Ak Vás tieto informácie zaujali, čítajte ďalej a dozviete sa všetko o tom, ako to funguje:

 

 Čo je elektronický úradný preklad?

 Keď sa povie úradný preklad, väčšina z nás si predstaví opečiatkovaný zväzok dokumentov v tlačenej podobe previazaný trojfarebnou stužkou. V súčasnosti už poznáme aj tzv. elektronický úradný preklad.

Ako už napovedá názov, takýto preklad vám dodám v elektronickej forme, najčastejšie v podobe podpisového kontajnera ASiC (.asice). Preklad v tejto podobe použijete ako pri inej elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej moci. Má rovnaké právne účinky ako „klasický“ tlačený úradný preklad.

 

Ako získate tlačenú verziu na právne účely?

Elektronický úradný preklad môžete pre bežné použitie vytlačiť aj u seba v kancelárii alebo doma, ale ak ho chcete tlačenú verziu prekladu použitý na právne účely môžete ho získať na pošte (pracoviská IOMO), u notára či u advokáta za mierny poplatok, Stačí priniesť elektronicky podpísaný úradný preklad na poštu na USB kľúč. Postup je rovnaký, ako pri zaručenej konverzii akéhokoľvek iného dokumentu, napríklad výpisu z obchodného registra, výpis listu vlastníctva, alebo výpis z registra trestov.

 

 Kto môže vyhotoviť elektronický úradný preklad?

Aj pri elektronickom úradnom preklade platí, že ho môže vyhotoviť iba prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý splnil jazykové a odborné skúšky. Zároveň však úradný prekladateľ musí disponovať identifikačnými znakmi, o ktorých hovoríme nižšie. Počet prekladateľov poskytujúcich túto formu vyhotovenia prekladu sa bude časom zvyšovať s narastajúcim dopytom po tejto službe.

 

Aké identifikačné znaky musí obsahovať platný elektronický úradný preklad?

Aby mohol byť tlačený úradný preklad právne akceptovaný, musí spĺňať určité náležitosti (odtlačok pečiatky a podpis prekladateľa). Inak to nie je ani pri elektronickej verzii.

Každý elektronický úradný preklad musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom a opatrený časovou pečiatkou. Podľa nej je jednoznačné, kedy bol preklad vyhotovený, keďže nie každý dokument má neobmedzenú platnosť.

 

Ako vyzerá elektronický úradný preklad?

Ako sme už spomenuli, elektronický úradný preklad sa najčastejšie vyhotovuje vo forme podpisového kontajnera ASiC. Ten obsahuje PDF súbor s naskenovanou kópiou originálneho dokumentu alebo originálnym elektronickým dokumentom, jeho prekladom, doložkou prekladateľa ako pri tlačenej verzii a všetky potrebné identifikačné znaky (kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom a časovú pečiatku).

 

Kde sa dá použiť elektronický úradný preklad?

Táto novinka bola zavedená najmä na zjednodušenie administratívnych úkonov na slovenských inštitúciách a v súčasnosti by ho mali uznávať všetky orgány verejnej moci, napríklad súdy, okresné úrady či miestne samosprávy. Najväčším prínosom elektronických úradných prekladov je komunikácia so živnostenskými úradmi a obchodnými registrami súdov, keďže väčšina komunikácie a podaní sa v súčasnosti uskutočňuje elektronicky.

Ak si nie ste istý, či môžete použiť elektronický úradný preklad, vždy si to vopred overte u inštitúcie, ktorej preklad odovzdávate.

 

Výhody elektronického úradného prekladu

 

Prečo by ste mali dať prednosť elektronickému úradnému prekladu pred tlačenou verziou?

1.        Úspora času a nákladov pri komunikácii so štátnymi orgánmi.

2.        Úspora času a nákladov na vybavenie prekladu. Preklad nie je potrebné fyzicky doručovať alebo ho neskôr skenovať, rovnako nie je potrebné získavať notársky overenú kópiu.

3.        Rýchlosť doručenia prekladu. Preklad dostanete obratom po vyhotovení do svojho počítača a hneď ho môžete predložiť danej inštitúcii.

4.        Jednoduchá a lacnejšia archivácia. Preklad môžete použiť viacnásobne bez potreby duplikátov alebo overovania jeho kópií.

5.        Ekologické hľadisko. Obmedzí sa spotreba papiera najmä v prípade dlhých dokumentov či potreby viacerých kópií prekladu.

6.        Dostupnosť tlačenej verzie. Získate ich na množstve pôšt alebo na notárskych úradoch.

7.        Prístup k prekladu z rôznych miest a zariadení.

 

Potrebujete elektronický úradný preklad? Kontaktujte ma na mohamed@mohamed.sk alebo na tel.: 0902 595 095 alebo 0944 711 685. Radi vám poskytnem bližšie informácie.