• PREKLADY

  • Úradné preklady:

Elektronický úradný preklad 

1- Doklady o štúdiu (vysvedčenia, diplomy, certifikáty, ...),
2- osobné a matričné dokumenty
(rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, vodičské preukazy, ...),
3- výpisy (výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, ...),
4- obchodné dokumenty (zmluvy, splnomocnenia a plnomocenstvá, ...)
5- a mnohé ďalšie.

Ide o preklady kde sa pečiatka a podpis súdneho prekladateľa môže overiť na súde. K originálnemu textu sa pripojí preklad, doplní sa prehlásením o autentickosti prekladu, okrúhla pečiatka a podpis prekladateľa.

Bez úradneho prekladu si neporadíte pri oficiálnom styku s orgánmi štátnej moci či vo formálnych právnych vzťahoch. Na rozdiel od bežného prekladu, úradný preklad môže vykonávať len prekladateľ spôsobilý na úradné preklady s poverením Ministerstva spravodlivosti SR.

 

  • Spracovanie prekladu:

Pri prekladoch je štandardom zachovanie formátovania podľa originálneho dokumentu.

Základné grafické spracovanie podľa originálu v cene prekladu.

Preklady dodám v akomkoľvek počte výtlačkov

Váš preklad môže byť v akomkoľvek formáte a to vždy na základe vašich požiadaviek.

Na záver celého procesu vytvoríme súbor PDF, ktorý sa spoločne s pôvodným súborom odovzdá Vám na akomkoľvek prenosnom médiu.

Preklady väčšieho rozsahu.

Prepisy a preklady zo zvukových nahrávok a z video nahrávok. DVD,  dabing, webové stránky.

Výroba prezentacií v arabskom jazyku aj v "Macromedia Director".

 

Uchovávanie a vyhľadávanie zákaziek aj spätne po dobu až 10 rokov a to podľa zákona 382/2004 Z.z. z 26. mája 2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení novely: 93/2006 Z.z. § 17 ods.9.

 

 

  • Korektúry prekladov:

             Štylistická korektúra - ide o štylistickú a jazykovú úpravu prekladov

             Terminologická korektúra - ide o revíziu použitej odbornej terminológie

             Predtlačová korektúra - štylisticko-terminologická korektúra

             Gramatická korektúra textu

 

  • Dodacie lehoty:

Vďaka dlhoročným skúsenostiam vynikám ako prekladateľ v realizácii expresných prekladov v priebehu niekoľkých hodín, kde je zaručená vysoká kvalita prekladu.

Stanovujem na max. 24 hodín v rozsahu max. 15 strán.

 Hotový preklad Vám môžem dodať nasledovnými spôsobmi:

              Vytlačený

              Elektronickou poštou

              Na diskete/cd

              Poštou resp. si preklad môžete vyzdvihnúť osobne.

              Osobne

              Vždy podľa vašich možností a požiadaviek.

 
  • Záruky mlčanlivosti

     Uvedomujem si, že väčšina podkladových materiálov súvisiacich s prekladom a tlmočením predstavuje po obsahovej stránke informácie, ktoré nemusia byť všeobecne známe a môžu byť predmetom tajomstva. Z tohto dôvodu kladiem veľký dôraz na  zachovanie mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré som sa dozvedel počas výkonu činnosti či ide o preklady alebo o samotné tlmočenie. A to podľa zákona 382/2004 Z.z. z 26. mája 2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení novely: 93/2006 Z.z. § 13.