• Cenník

  • Cena za prekladateľské a tlmočnícke úkony sa počíta pre arabský jazyk ako jazyk neeurópsky podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 491 zo dňa 23 augusta 2004 o odmenách a náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov §8 a §10..

  • Za odbornosť a náročnosť textu neúčtujem žiadny príplatok:

   

1- Úradný preklad (súradnou pečiatkou): 

25,00 € *

2- Bežné preklady (bez úradnej pečiatky):  

Podľa dohody a počtu strán

3- Každá začatá hodina tlmočenia:

Podľa dohody a počtu hodín

4- Tlmočenie v zahraničí:

Podľa dohody

5- Iné typy tlmočenia alebo prekladov

Podľa dohody
 
  • Platbu môžete uskutočniť:

1- Prevodom na účet
2- Vkladom na účet
3- Internet banking
4- PayPal
5- Poštovnou poukažkou
6- Dobierkou
7- Osobne

* Nie som platcom DPH.