Preklady

   
Ing. Mohd HAMMAD, PhD. - Súdny prekladateľ a tlmočník pre jazyk ARABSKÝ - Aj elektronické preklady
1.

Úradné preklady (zo slovenského jazyka do arabského a naopak):

 1. Doklady o štúdiu (vysvedčenia, diplomy, certifikáty, ...),
 2. Oobné a matričné dokumenty (rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, potvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine ...),
 3. Rôzne notárske doložky (zmluvy, čestné prihlásenia, splnomocnenia, plnomocenstvá...)
 4. výpisy (výpis z registra trestov, výpisy z obchodného registra, výpisy z katastra nehnuteľností, ...),
 5. Obchodné zmluvy a dohody (Obchodné zmluvy, zakladateľské zmluvy, ekonomické výkazy, ...)
 6. Papierová komunikácia s úradmi
 7.  a mnohé ďalšie.

Ide o preklady kde sa pečiatka a podpis súdneho prekladateľa môže overiť na súde. K originálnemu textu sa pripojí preklad, doplní sa prehlásením o autentickosti prekladu, okrúhla pečiatka a podpis prekladateľa.

Bez úradneho prekladu si neporadíte pri oficiálnom styku s orgánmi štátnej moci či vo formálnych právnych vzťahoch. Na rozdiel od bežného prekladu, úradný preklad môže vykonávať len prekladateľ spôsobilý na úradné preklady s poverením Ministerstva spravodlivosti SR.

     

2.

Spracovanie prekladu:

 • Pri prekladoch je štandardom zachovanie formátovania podľa originálneho dokumentu.
 • Základné grafické spracovanie podľa originálu v cene prekladu.
 • Preklady dodám v akomkoľvek počte výtlačkov
 • Váš preklad môže byť v akomkoľvek formáte a to vždy na základe vašich požiadaviek.
 • Na záver celého procesu vytvoríme súbor PDF, ktorý sa spoločne s pôvodným súborom odovzdá Vám na akomkoľvek prenosnom médiu.
 • Preklady väčšieho rozsahu.
 • Prepisy a preklady zo zvukových nahrávok a z video nahrávok. DVD,  dabing, webové stránky.
 • Výroba prezentacií v arabskom jazyku aj v "Macromedia Director".
 • Uchovávanie a vyhľadávanie zákaziek aj spätne po dobu až 10 rokov a to podľa zákona 382/2004 Z.z. z 26. mája 2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení novely: 93/2006 Z.z. § 17 ods.9.
3.

Korektúry prekladov:

 • Štylistická korektúra - ide o štylistickú a jazykovú úpravu prekladov
 • Terminologická korektúra - ide o revíziu použitej odbornej terminológie
 • Predtlačová korektúra - štylisticko-terminologická korektúra
 • Gramatická korektúra textu

 

4.
Dodacie lehoty:

Vďaka dlhoročným skúsenostiam vynikám ako prekladateľ v realizácii expresných prekladov v priebehu niekoľkých hodín, kde je zaručená vysoká kvalita prekladu.
Stanovujem na max. 24 hodín v rozsahu max. 15 strán.
Hotový preklad Vám môžem dodať nasledovnými spôsobmi:

 • Vytlačený
 • Elektronickou poštou
 • Na USB
 • Poštou resp. si preklad môžete vyzdvihnúť osobne.
 • Vždy podľa vašich možností a požiadaviek.

5.
Záruky mlčanlivosti:

Uvedomujem si, že väčšina podkladových materiálov súvisiacich s prekladom a tlmočením predstavuje po obsahovej stránke informácie, ktoré nemusia byť všeobecne známe a môžu byť predmetom tajomstva. Z tohto dôvodu kladiem veľký dôraz na  zachovanie mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré som sa dozvedel počas výkonu činnosti či ide o preklady alebo o samotné tlmočenie. A to podľa zákona 382/2004 Z.z. z 26. mája 2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení novely: 93/2006 Z.z. § 13.